• WM Osiedla Bajkowe II Blok G


  Wsp??lnot? tworz? w??a??cicieli mieszka?? czteropi?trowego budynku wielorodzinnego oddanego do u??ytku w 2006 roku wraz z podziemn? hal? gara??ow?, w kt??rym znajduje si? 55 lokali mieszkalnych. • Dla Naszych Dzieci


  Istniej?ce na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w pi??k? s? stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw. • Tereny zielone


  Przez ca??y rok dbamy o tereny przyleg??e do naszego budynku. Prowadzimy prace zwi?zane z piel?gnacj? zieleni, dosadzaniem ro??lin, sprz?taniem i od??nie??aniem. • Konserwacja


  Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzaj? firmy z ugruntowan? pozycj? na rynku i posiadaj?ce du??e do??wiadczenie w takich pracach.


Regulamin

Rozdzia?? I

 1. Jako Stron? rozumiemy stron? internetow? blok-g.pl.
 2. U??ytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo??ci prawnej, korzystaj?ca ze Strony i jest zarejestrowana w serwisie Strony.
 3. W??a??cicielem Strony jest Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla „Bajkowe II” Blok G.
 4. Administrator lub moderator to U??ytkownik wyznaczony przez Zarz?d Wspólnoty.

Rozdzia?? II

 1. Korzystanie ze Strony jest bezp??atne i dost?pne dla wszystkich u??ytkowników.
 2. Wszystkich u??ytkowników Strony obowi?zuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Zgadzaj?c si? z Regulaminem, wyra??asz zgod? na to, ??e podczas korzystania ze Strony nie b?dziesz wykorzystywa?? go do wysy??ania tre??ci, które:
  • zawieraj? wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o j?zyku polskim z dnia 7 pa??dziernika 1999r.),
  • obra??aj? osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), inne narodowo??ci, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  • zawieraj?ce pomówienia, naruszaj? dobra osobiste (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • naruszaj? prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  • propaguj? alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trze??wo??ci i przeciwdzia??aniu alkoholizmowi z dnia 26 pa??dziernika 1982r.) i ??rodki odurzaj?ce, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdzia??aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  • zawieraj? dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • s? reklamami,
  • zawieraj? spamy (spamem jest równie?? celowe wysy??anie niechcianych informacji za pomoc? kana??u prywatnej wiadomo??ci do innego u??ytkownika Forum),
  • naruszaj? zasady wspó????ycia spo??ecznego lub dobre obyczaje,
  • zawieraj? informacje zniewa??aj?ce drug? osob? lub pos?dzaj?cych j? o dzia??alno??? sprzeczn? z prawem. Dotyczy to tak??e wszelkiego rodzaju „ostrzegania przed oszustami”. Je??eli masz dowody, ??e kto?? jest oszustem – zg??o?? spraw? do odpowiednich w??adz. Strona nie jest miejscem do tego,
  • naruszaj? ogólnie przyj?te zasad netykiety,
  • s? dzia??aniem na szkod? serwisu.
 4. U??ytkownik ponosi odpowiedzialno??? za sposób, w jaki wykorzystuje bezp??atne konto, w tym za zawarto??? i form? zamieszczanych tre??ci, z uwzgl?dnieniem odpowiedzialno??ci karnej lub cywilnej za dzia??ania niezgodne z prawem. Zarz?d zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobistych U??ytkownika (lub innych informacji o U??ytkowniku) na ???danie uprawnionych organów pa??stwa.

Rozdzia?? III

 1. Rejestracja na Stronie jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowie?? niniejszego Regulaminu.
 2. U??ytkownik uzyskuje mo??liwo??? korzystania z bezp??atnego konta automatycznie po zaakceptowaniu tre??ci niniejszego Regulaminu oraz po zalogowaniu si? za pomoc? otrzymanego loginu i poufnego has??a.
 3. U??ytkownik mo??e posiada? tylko jedno konto.
 4. U??ytkownik mo??e poda? adres e-mail lub nr telefonu celem otrzymywania powiadomie?? ze Strony.
 5. U??ytkownik ma prawo do zg??aszania reklamacji dotycz?cych prawid??owo??ci umieszczonych w serwisie danych.
 6. U??ytkownik obowi?zany jest zabezpieczy? nale???ce do niego has??o dost?pu do konta przed nieuprawnionym dost?pem osób trzecich.

Rozdzia?? IV

 1. Zarz?d z wa??nej przyczyny mo??e zmieni? niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu u??ytkowników o takiej decyzji. Powiadomieniem jest umieszczenie stosownej informacji na stronie g??ównej w widoczny sposób na okres siedmiu dni.
 2. Zarz?d nie ponosi odpowiedzialno??ci za:
  • szkody spowodowane nieprawid??owym korzystaniem przez u??ytkownika ze Strony,
  • za problemy w funkcjonowaniu Strony, je??eli nast?pi??y one wskutek zdarze??, których Zarz?d przy zachowaniu nale??ytej staranno??ci nie by?? w stanie przewidzie?, lub którym nie móg?? zapobiec,
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie ze Strony przez U??ytkowników,
  • przerwy w ??wiadczeniu Strony zaistnia??e z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegl?d, wymiana sprz?tu) lub innych niezale??nych od Zarz?du;
  • utrat? danych spowodowan? awari? sprz?tu, systemu lub te?? innymi okoliczno??ciami niezale??nymi od Zarz?du.

Rozdzia?? V

 1. Wszelkie Informacje podane przez u??ytkownika podczas Rejestracji nie b?d? bez jego wiedzy i zgody w ??aden sposób przetwarzane, za wyj?tkiem przetwarzania na potrzeby Strony.

Rozdzia?? VI

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w ??ycie z dniem 31.05.2014r.
 3. Rejestruj?c konto u??ytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego postanowienia.

 Tereny Zielone


Przez cały rok dbamy o tereny przyległe do naszego budynku. Prowadzimy prace związane z pielęgnacją zieleni, dosadzaniem roślin, sprzątaniem i odśnieżaniem.


Dla Dzieci


Istniejące na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w piłkę są stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw.


Bezpieczeństwo


Osiedle jest stale monitorowane i chronione przez profesjonalną firmę ochroniarską, co znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo.


Dbałość


Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzają firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i posiadające duże doświadczenie w takich pracach.