• WM Osiedla Bajkowe II Blok G


  Wsp??lnot? tworz? w??a??cicieli mieszka?? czteropi?trowego budynku wielorodzinnego oddanego do u??ytku w 2006 roku wraz z podziemn? hal? gara??ow?, w kt??rym znajduje si? 55 lokali mieszkalnych. • Dla Naszych Dzieci


  Istniej?ce na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w pi??k? s? stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw. • Tereny zielone


  Przez ca??y rok dbamy o tereny przyleg??e do naszego budynku. Prowadzimy prace zwi?zane z piel?gnacj? zieleni, dosadzaniem ro??lin, sprz?taniem i od??nie??aniem. • Konserwacja


  Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzaj? firmy z ugruntowan? pozycj? na rynku i posiadaj?ce du??e do??wiadczenie w takich pracach.


Polityka Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 

2. Pliki (cookies) s? plikami tekstowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym u??ytkownika serwisu. Przeznaczone s? do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawieraj? nazw? strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urz?dzeniu ko??cowym.

 

3. Operator serwisu www.abc-restauracji.pl jest podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym swojego u??ytkownika pliki cookies oraz maj?cym do nich dost?p.

 

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 

 • dopasowania zawarto??ci strony internetowej do indywidualnych preferencji u??ytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznaj? jego urz?dzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wy??wietli? stron?;
 • przygotowywania statystyk pomagaj?cych poznaniu preferencji i zachowa?? u??ytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umo??liwia dostosowanie zawarto??ci i wygl?du serwisu do panuj?cych trendów, statystyki stosuje si? te?? do oceny popularno??ci strony;
 • mo??liwo??ci logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania u??ytkownika na ka??dej kolejnej stronie serwisu.

 

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i sta??e. Pliki sesyjne s? tymczasowe, przechowuje si? je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wej??cie na inn? stron?, wylogowanie lub wy???czenie przegl?darki). Pliki sta??e przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym u??ytkownika do czasu ich usuni?cia przez u??ytkownika lub przez czas wynikaj?cy z ich ustawie??.

 

6. U??ytkownik mo??e w ka??dej chwili dokona? zmiany ustawie?? swojej przegl?darki, aby zablokowa? obs??ug? plików (cookies) lub ka??dorazowo uzyskiwa? informacje o ich umieszczeniu w swoim urz?dzeniu. Inne dost?pne opcje mo??na sprawdzi? w ustawieniach swojej przegl?darki internetowej. Nale??y pami?ta?, ??e wi?kszo??? przegl?darek domy??lnie jest ustawione na akceptacj? zapisu plików (cookies)w urz?dzeniu ko??cowym.


7. Operator Serwisu informuje, ??e zmiany ustawie?? w przegl?darce internetowej u??ytkownika mog? ograniczy? dost?p do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym u??ytkownika) mog? by? udost?pnione jego partnerom oraz wspó??pracuj?cym z nim reklamodawc?.

 

9. Informacje dotycz?ce ustawie?? przegl?darek internetowych dost?pne s? w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

10. Bardziej szczegó??owe informacje na temat plików (cookies) dost?pne s? na stronieciasteczka.org.pl

 

 Tereny Zielone


Przez cały rok dbamy o tereny przyległe do naszego budynku. Prowadzimy prace związane z pielęgnacją zieleni, dosadzaniem roślin, sprzątaniem i odśnieżaniem.


Dla Dzieci


Istniejące na osiedlu plac zabaw i boisko do gry w piłkę są stale konserwowane. Planowane jest poszerzenie placu zabaw.


Bezpieczeństwo


Osiedle jest stale monitorowane i chronione przez profesjonalną firmę ochroniarską, co znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo.


Dbałość


Konserwacje i remonty w naszym budynku przeprowadzają firmy z ugruntowaną pozycją na rynku i posiadające duże doświadczenie w takich pracach.